Ordningsregler

Ordningsregler 2019/20, Mariehällsskolan
Mariehällsskolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. Vi vill att vår skola ska präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero där vi alla bemöter varandra på ett trevligt sätt och hjälps åt att skapa arbetsro.
Därför…
• använder vi inte någon form av hot, våld eller kränkande behandling, varken på internet (Nätpolicy) eller på annat sätt mot andra elever eller mot personalen
• kommer vi i tid till lektionerna och har rätt arbetsmaterial med oss
• lämnar vi in mobiltelefonen under skoldagen (Mobilpolicy)
• tar vi av skor och ytterkläder när vi går in i skolan
• skräpar vi inte ner och vi vårdar egna och andras saker, både inomhus och utomhus
• används skolans bollar utomhus, dock ej mot fasad och fönster
• är snöbollskastning inte tillåtet
• lämnar skolans elever inte skolans område utan pedagogs tillstånd
• lyssnar vi alltid och avbryter när någon säger Sluta!

Dessa ordningsregler är framtagna i samarbete mellan elever och personal. Vi vill att våra elever ska förstå att ordningsregler är till för att hjälpa alla. Därför kan varje klass lägga till regler för en tidsperiod eller för året, man kan också behöva förklara reglerna på ett tydligare sätt för yngre elever än för de äldre. Vi förväntar oss att våra äldre elever är förebilder.

När vi följer våra ordningsregler, blir Mariehällsskolan en lärande skola för alla!

Konsekvenstrappor
Vi har två konsekvenstrappor (åk 1-3) och (åk 4-6) som vi kan använda om någon elev bryter mot våra ordningsregler och inte hörsammar tillsägelse. Om steg 1 fungerar, stannar vi där. Annars går vi vidare till steg 2, steg 3 och så vidare. Vår ambition är att steg 1 ska räcka och att alla elever förstår varför vi har våra regler. Steg 2-4 kan användas då skolans personal anser det nödvändigt och helt beroende på allvaret i det som skett. Vid mycket allvarlig händelse kan steg 4 och 5 tillämpas omedelbart. Då skolan bedömer att brott begåtts anmäls det till socialtjänst eller polis, samma lagar gäller i skolan som i samhället.
Allmänt
För att det ska bli lättare att samsas om utrymme finns en film som alla ser i starten av terminen som visar hur vi gör i skolan för att visa varandra hänsyn. Det finns även en film om hur vi beter oss i matsalen och utomhus.
Allergier
Vi har elever på skolan som är allergiker. För att stödja dem och förenkla vårt arbete har vi bestämt att man inte får man ta med nötter (speciellt jordnötter), godis (kan innehålla allergena ämnen) och riskakor. Vi undviker också att använda parfym och andra starka dofter.
Nätpolicy
Många elever vid Mariehällsskolan är aktiva på nätet och där sker både bra och dåliga saker. Det som händer mellan elever på nätet påverkar eleverna när de är i skolan. Därför behöver skolpersonal ibland ingripa och utreda vad som hänt när elever kränkt varandra på nätet, även om det hänt på fritiden.
• skriv inget på nätet som du inte skulle sagt direkt till den personen.
• lägg inte ut bilder på andra människor utan lov.
• kränk inte någon.
• skriv inga inlägg anonymt.
• samma regler och lagar gäller på nätet som i samhället, skolan polisanmäler brott.
Mobilpolicy
Vi har mobilfria lektioner och rast- samt fritidstid. Mobiltelefoner låses in under dagen. Mobiltelefonerna kan dock, efter lärarens beslut, användas i skolarbetet. Missbrukar man som elev användande av sin mobiltelefon under skoldagen/lektionen, kan densamma omhändertas av lärare eller rektor enligt Skollagen 5 kap, §22.

När vi följer våra ordningsregler, blir Mariehällsskolan en lärande skola för alla!

Ordningsregler

Dela: